Gebruiksvoorwaarden App4Talent

///

Gebruiksvoorwaarden App4Talent

App4Talent (hierna ook: “Wij”) is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69266093. De gebruiker van de App (hierna ook: “U”) mag gebruik maken van de App4Talent app en webapplicatie (hierna gezamenlijk: 'App') onder de volgende voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden-app

• Gebruik van onze App is alleen toegestaan ​​voor alle gebruikers met een geldig Account.
• Onze klanten kunnen het recht krijgen om aan bepaalde gebruikers een Account toe te wijzen. Het recht om onze App te gebruiken kan daarom worden gekoppeld aan een overeenkomst tussen ons en onze klant (“Klantovereenkomst”).
• U mag de App alleen gebruiken voor zover toegestaan ​​door deze voorwaarden. Elk ander gebruik is niet toegestaan ​​zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
• De van ons verkregen persoonlijke loginnaam en wachtwoord (“Account”) voor toegang tot en gebruik van de App moeten geheim worden gehouden en mogen niet aan derden worden verstrekt.
• Bij het gebruik van de App dient u zich te houden aan de (technische) voorschriften, werkwijzen, voorwaarden en procedures die door ons worden verstrekt.
• Het is gebruikers van onze App niet toegestaan ​​om:
• direct of indirect
misbruik of belemmering van het gebruik van de App;
• de App geheel of gedeeltelijk verkopen, distribueren, in sublicentie geven of anderszins openbaar maken of overdragen aan een derde partij;
• inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van ons of onze licentiegevers;
• om zonder onze toestemming onze merknamen, domeinnamen, logo’s, enz. te gebruiken.

• Het is gebruikers van onze App ook niet toegestaan ​​om:
• virussen of andere kwaadaardige code uploaden of verzenden;
• de werking van de App verstoren of software gebruiken die de werking van de App kan verstoren;
• ongevraagde e-mailadvertenties of spam genereren;
• indrukwekkende en/of onrechtmatige inhoud via de App verspreiden of uploaden naar uw Account.
• Het is evenmin toegestaan ​​de App of enig onderdeel daarvan te verveelvoudigen of beschikbaar te stellen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
• Indien wij constateren dat u in strijd met dit artikel handelt, hebben wij het recht uw Account per direct te blokkeren, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die hierdoor zou kunnen ontstaan.

Intellectuele eigendom en informatie van derden

• Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) de App bij ons, voor zover deze rechten niet berusten bij derden/licentiegevers van wie de informatie ter beschikking wordt gesteld.
• Het opslaan of reproduceren van (een deel van) de App in een andere internetpagina of applicatie of het maken van links, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de App is niet toegestaan ​​zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Inhoud

• U bent verantwoordelijk voor alle inhoud, inclusief foto’s, video’s en teksten, die u uploadt, deelt, downloadt en opslaat met de App (hierna: “Content”).
• Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of onrechtmatige Content die via de App wordt gedeeld.
• Je staat er jegens ons voor in dat met jouw Content geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden en vrijwaart ons ter zake van alle aanspraken van derden.
• Wij hebben het recht om de Content één jaar nadat de Content is opgeslagen te verwijderen.

Account- en inloggegevens

• Een Account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de gebruiker die het account heeft aangemaakt en geactiveerd.
• Als gebruiker van onze App dient u het wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en alle redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot en gebruik maken van uw wachtwoord en/of Account.
• De App en alle bijbehorende documentatie en/of software worden door ons ‘AS IS’ geleverd.
• We stellen alles in het werk om de App beschikbaar te stellen, maar we zijn niet verplicht om de App onbelemmerd, ongestoord, ononderbroken, correct, foutloos, volledig betrouwbaar en onhackbaar beschikbaar te stellen en te houden.
• Wij zijn gerechtigd de functionaliteiten van de App te wijzigen. We stellen alles in het werk om ‘achterwaartse compatibiliteit’ met de App te behouden bij nieuwe releases, maar we geven geen garanties in dit verband.

Persoonlijke gegevens, beveiliging en cookies

• Bij het uploaden en delen van Content via uw Account kunnen persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving (‘Wbp’).
• Elke gebruiker dient de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de Content alleen wordt gebruikt of verwerkt voor het doel of de doeleinden waarvoor deze is verstrekt.
• U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle feiten en omstandigheden zodra ongeoorloofd gebruik van de Inhoud wordt ontdekt.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor (schade als gevolg van) de verwerking van persoonsgegevens door een gebruiker in strijd met de WBP of andere relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
• Op onze website worden cookies gebruikt. Zo worden cookies gebruikt om het navigeren op de website te vergemakkelijken en om geselecteerde instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden. Daarnaast worden op de website social media cookies gebruikt, evenals cookies die bijhouden welke pagina’s worden bezocht.
• U kunt uw browser zo instellen dat deze tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter voorkomen dat u niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten of dat u geen toegang heeft tot alle onderdelen van de website.
• Wij behouden ons het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag van bezoekers van onze website (inclusief het gebruikte IP-adres) vast te leggen indien het vermoeden bestaat dat er misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het Account. de app.
• Voor meer informatie over het gebruik dat wij (kunnen) maken van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar het privacybeleid op onze website.

Opschorting en beëindiging van het gebruik

• Toegang tot de App blijft bestaan ​​zolang u een geldige Account heeft en de toegang niet is opgeschort.
• Wij hebben het recht het gebruik van de App met onmiddellijke ingang te staken – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – indien u zich niet houdt aan één of meer van de bepalingen genoemd in deze gebruiksvoorwaarden, of wij redelijkerwijs mogen aannemen dat u dit wel doet niet voldoen aan een aantal van deze voorwaarden.
• Als uw Account is gekoppeld aan een Klantovereenkomst, is de toegang tot het Account ook afhankelijk van de geldigheid van deze Klantovereenkomst. Bij beëindiging van de Klantovereenkomst hebben wij het recht de toegang tot het Account per direct te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

• Wij zijn niet aansprakelijk jegens onze gebruikers of derden voor schade die voortvloeit uit enig gebruik van de Content of de App, behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds.
• Wij hebben geen invloed op de Content die via de App wordt gedeeld en daarom vrijwaar je ons voor aanspraken van derden als gevolg van gebruik van de Content.
• Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het ontbreken van Content of andere gegevens. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van Content en andere gegevens.
• Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor financiële schade en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade door verlies van gebruikstijd, gederfde winst of gemiste besparingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de App en/of de Content zullen, voor zover niet wettelijk vereist, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, vestigingsplaats ’s -Hertogenbosch.