Gebruiksvoorwaarden App4Talent

App4Talent (hierna ook: “Wij”) is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69266093.
Het is de gebruiker van de App (hierna ook: “Jij”) toegestaan de App4Talent app- en webapplicatie (hierna samen: ‘App’) te gebruiken onder de navolgende voorwaarden.

• Gebruiksvoorwaarden App
• Gebruik van onze App is enkel toegestaan voor alle gebruikers met een geldig Account.
• Onze klanten kunnen het recht krijgen om aan bepaalde gebruikers een Account toe te wijzen. Het recht om onze App te gebruiken kan dan ook gekoppeld zijn aan een overeenkomst tussen ons en onze klant (“Klantovereenkomst”).
• Je mag de App enkel gebruiken voor zover toegestaan op grond van deze voorwaarden. Ieder ander gebruik is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, niet toegestaan.
• De via ons verkregen persoonlijke inlognaam en wachtwoord (“Account”) voor de toegang tot en gebruik van de App dien je geheim te houden en niet aan derden te verstrekken.
• Bij elk gebruik van de App dien je je te houden aan de (technische) voorschriften, werkwijze, voorwaarden en procedures die door ons worden verstrekt.
• Het is gebruikers van onze App niet toegestaan:
• de App direct of indirect te (laten)
misbruiken of het gebruik te (laten) belemmeren;
• de App geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te distribueren, in sublicentie te geven of op enige andere wijze openbaar te maken of over te dragen;
• inbreuk te maken op de aan ons of aan onze licentiegevers toekomende intellectuele eigendomsrechten;
• onze de merknamen, domeinnamen, logo’s e.d. te gebruiken zonder onze toestemming.

• Het is gebruikers van onze App evenmin toegestaan om:
• virussen of andere kwaadwillende codes te uploaden of verzenden;
• de werking van de App te verstoren of programmatuur te gebruiken die de werking van de App zou kunnen verstoren;
• ongevraagde e-mail advertenties of spam te genereren;
• indrukmakende en/of onrechtmatige content via de App te verspreiden of te uploaden naar je Account.
• Het is ook niet toegestaan om de App of een gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
• Indien wij constateren dat je handelt in strijd met dit artikel, hebben wij het recht om jouw Account onmiddellijk te blokkeren, zonder aansprakelijk te zijn voor schade die daardoor zou (kunnen) ontstaan.

• Intellectuele eigendom en informatie van derden
• Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) de App bij ons, voor zover deze rechten niet berusten bij derden/licentiegevers van wie informatie beschikbaar wordt gesteld.
• Het opslaan of reproduceren van (een deel van) de App in een andere internetpagina of applicatie of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de App, is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

• Content
• Je bent zelf verantwoordelijk voor alle content, waaronder foto’s, video’s en teksten, die je met de App upload, deelt, download en opslaat (hierna: “Content”).
• Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van via de App gedeelde onjuiste, onvolledige of onrechtmatige Content.
• Je staat er zelf jegens ons voor in dat er met jouw Content geen rechten van derden worden geschonden en je vrijwaart ons in dat kader tegen alle aanspraken van derden.
• Wij hebben het recht om de Content na ommekomst van één jaar nadat de Content is opgeslagen, te verwijderen.

• Account en inloggegevens
• Een Account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de gebruiker die de account heeft aangemaakt en geactiveerd.
• Als gebruiker van onze App, dien je het wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en alle redelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van jouw wachtwoord en/of Account.
• De App en alle daarmee verband houdende documentatie en/of software, wordt door ons ‘AS IS’ ter beschikking gesteld.
• Wij spannen ons in om de App beschikbaar te laten zijn, maar zijn niet verplicht de App onbelemmerd, ongestoord, ononderbroken, correct, foutloos, volledig betrouwbaar en onkraakbaar ter beschikking te stellen en te houden.
• Wij zijn gerechtigd om op de functionaliteiten van de App te wijzigen. Wij spannen ons in om bij nieuwe releases ‘backward compatibility’ met de App te behouden, maar een garantie daartoe geven we niet.

• Persoonsgegevens, beveiliging en cookies
• Bij het uploaden en delen van Content via je Account, kan sprake zijn van verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere regelgeving (‘Wbp’).
• Elke gebruiker dient de nodige maatregelen te treffen die waarborgen dat de Content uitsluitend wordt gebruikt c.q. verwerkt voor de doeleinde(n) waarvoor het is verstrekt.
• Je dient ons onmiddellijk te informeren van alle feiten en omstandigheden zodra ongeoorloofd gebruik van de Content wordt constateert.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor (schade die voortvloeit uit) de verwerking van persoonsgegevens door een gebruiker in strijd met de WBP of andere relevante regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
• Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Zo worden er cookies ingezet om het navigeren op de website te vergemakkelijken en gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden. Daarnaast worden op de website social media cookies ingezet evenals cookies die bijhouden welke pagina’s worden bezocht.
• Je kan je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat je geen toegang hebt tot alle onderdelen van de website.
• Wij behouden ons het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag van de bezoekers van onze website vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via het Accountmisbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de App.
• Voor meer informatie over het gebruik dat wij (kunnen) maken van jouw persoonsgegevens verwijzen wij naar het privacybeleid op onze website.

• Opschorting en beëindiging gebruik
• Toegang tot de App blijft bestaan, zolang je een geldig Account hebt en de toegang niet is opgeschort.
• Wij hebben het recht het gebruik van de App met onmiddellijke ingang stop te zetten – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – indien je één of meerdere van de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde bepalingen niet naleeft, of indien wij redelijkerwijs mogen aannemen dat je één of meerdere van deze voorwaarden niet naleeft.
• Indien jouw Account is gekoppeld aan een Klantovereenkomst, dan is de toegang tot het Account mede afhankelijk van de geldigheid van deze Klantovereenkomst. Bij beëindiging van de Klantovereenkomst hebben wij het recht om de toegang tot het Account per direct stop te zetten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

• Aansprakelijkheid en vrijwaring
• Wij zijn jegens onze gebruikers of derden niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enig gebruik van de Content of de App behoudens gevallen van opzet of grove nalatigheid door ons.
• Wij hebben geen invloed op de Content die wordt gedeeld via de App en daarom vrijwaar je ons voor aanspraken van derden als gevolg van gebruik van de Content.
• Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het missen van Content of andere data. Je dient altijd zelf te zorgen voor een back-up van Content en andere gegevens.
• Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor vermogensschade en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst of gemiste besparingen.

• Toepasselijk recht en bevoegde rechter
• Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met deze gebruiksvoorwaarden c.q. het gebruik van de App en/of de Content zullen, voor zover de wet niet dwingendrechtelijk voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

* * *